sociaal tolken

Vertalen versus tolken

Vertalen is het schriftelijk omzetten van een tekst in een andere taal. Tolken daarentegen gebeurt mondeling. Bij vertalen heb je voldoende tijd om na te denken en je woorden te wikken en te wegen. De bedoeling is immers zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. Tolken gebeurt ogenblikkelijk, waarbij eerder ideeën dan woorden omgezet worden.

De twee hoofdvormen van tolken zijn simultaantolken en consecutief tolken. De simultaantolk vertaalt bv. een voordracht terwijl de spreker zijn betoog aan het houden is, bv. via micro / koptelefoon of ‘en sourdine’ (fluistertolken). Hij luistert en spreekt als het ware terzelfdertijd. Voordeel hier is de tijdswinst. Bij consecutief tolken wordt de boodschap in stukjes gehakt, die elk afzonderlijk vertaald worden. Ondertussen neemt de tolk notities via een soort snelschrift. Dit neemt wat meer tijd in beslag.

Wat behelst sociaal tolken?

Bij ‘sociaal tolken’ gaat het om tolkopdrachten uitgaand van een voorziening, overheid, hulpverlener of ambtenaar. Doel is iedereen, ook wie onvoldoende de taal beheerst, toegang te geven tot sociale en openbare dienst- en hulpverlening en toe te laten z’n rechten en plichten uit te oefenen. Sociaal tolken gebeurt ter plaatse, via telefoon of webcam. Bv. scholen, ziekenhuizen, sociale, administratieve diensten etc. doen vaak beroep op een sociaal tolk.

Ik behaalde het certificaat sociaal tolken (Frans <> Nederlands) en fluistertolken bij de COC.

Inmiddels ben ik een zestal jaar actief als sociaal tolk in samenwerking met diverse diensten. Ook buiten dit kader sta ik ter beschikking als sociaal tolk.

U kunt mij boeken via het contactformulier.